Dokumenty - ZAPYTANIA DO EKSPERTÓW DOTYCZĄCE PRACY W SZKOLE, NAUCZANIA RELIGII LUB PRZEPISÓW OŚWIATOWYCH

2 marca 2018

1. Czy skierowanie do uczenia religii wydane na czas nieokreślony musi się pokrywać z czasem trwania umowy w szkole?

Pisemne skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły, wydane przez właściwego biskupa diecezjalnego (w przypadku Kościoła Katolickiego), stanowi niezbędny i podstawowy warunek zatrudnienia nauczyciela religii w szkole oraz potwierdzenie posiadania przez niego kwalifikacji do nauczania religii.

Niemniej, zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) nauczycieli religii zatrudnia się zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), dlatego stosuje się w tym zakresie odpowiednio przepisy art. 10, 11, 13, 14 i 15 Karty Nauczyciela.

Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, że skierowanie do nauczania religii wydane na czas nieokreślony nie zawsze musi pokrywać się z czasem trwania umowy w szkole. Np.: 1) w przypadku zatrudnienia nauczyciela stażysty – jego umowa nie może być zawarta na czas nieokreślony, bowiem takie postanowienie w umowie o pracę stanowiłoby rażące naruszenie art. 10 ust. 2 Karty Nauczyciela; 2) w przypadku zatrudnienia nauczyciela religii, kiedy oznaczony jest termin likwidacji szkoły, bowiem takie postanowienie w umowie o pracę stanowiłoby rażące naruszenie art. 10 ust. 5 pkt 6 Karty Nauczyciela.

2. Czy nauczyciel mianowany może być zatrudniony na czas określony?

Tak. Zgodnie z art. 9a ust. 1 Karty Nauczyciela wyróżnia się cztery stopnie awansu zawodowego: 1) nauczyciela stażysty, 2) nauczyciela kontraktowego; 3) nauczyciela mianowanego; 4) nauczyciela dyplomowanego. W myśl art. 10 Karty Nauczyciela – nauczyciela mianowanego zatrudnia się na podstawie mianowania lub umowy o pracę. W pierwszym przypadku zatrudnienie następuje, o ile występują łącznie przesłanki określone w ust. 5 wskazanego artykułu, i jest to stosunek pracy na czas nieokreślony. W drugim przypadku nauczyciel mianowany zatrudniany jest na czas określony na podstawie umowy o pracę (jeżeli nie istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony – art. 10 ust. 6 Karty Nauczyciela lub w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole – art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela).

3. Czy nauczanie religii w przedszkolach obejmuje także trzy i czterolatków? Jak liczona jest godzina pracy nauczyciela?

Tak. Zgodnie z § 6 ust. 3 ramowego statutu przedszkola publicznego, stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) czas trwania zajęć nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: 1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut; 2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut. Na podstawie tego przepisu oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, który stanowi, że w publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), który nie różnicuje prawa rodziców (opiekunów prawnych) do nauki religii ich dzieci, należy stwierdzić, że nauczanie religii może obejmować wszystkie grupy wiekowe wychowanków przedszkoli publicznych.

4. Czy godziny „karciane” muszą być realizowane w szkole, czy można je odpracować w parafii?

Godziny „karciane” mogą być realizowane poza obiektami należącymi do szkoły lub placówki. W takich przypadkach dyrektor szkoły lub placówki jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa uczniów w takich zajęciach. O powyższym stanowi § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 oraz z 2009 r. Nr 139, poz. 1130).

5. Czy księdzu zatrudnionemu na etat przysługuje za zgodą dyrektora czterodniowy tydzień pracy? Chodzi o księży, którzy w sobotę i niedzielę podejmują pracę z dziećmi i uczniami w parafiach prowadząc „grupy” i sprawują posługę duszpasterską?

Zgodnie z art. 42c ust. 1 Karty Nauczyciela – nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub – jeżeli to wynika z organizacji pracy w szkole – dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy. Uprawnione jest twierdzenie, że posługa duszpasterska jest ważnym społecznie zadaniem, dlatego dyrektor szkoły może (ale nie jest do tego zobowiązany) ustalić księdzu – nauczycielowi religii czterodniowy tydzień pracy.

6. Czy wizytatorzy kościelni, w wyjątkowych sytuacjach, mogą wizytować katechetów w szkole, bez ich powiadomienia? Jakie są względem nich wymagania odnośnie wizytacji szkolnej?

Ogólne przepisy prawa oświatowego nie określają zasad wizytacji lekcji religii.

7. Czy nauczanie indywidualne obejmuje także lekcje religii?

Nie. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086) w indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. Lekcje religii nie są obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, o czym stanowi § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.).

8. Czy można utracić stopień awansu zawodowego lub kwalifikacje zawodowe gdy nie pracowało się przez dłuższy okres?

Nie. Żaden przepis Karty Nauczyciela o tym nie stanowi.

9. Kiedy powinno nastąpić wycofanie misji dla nauczyciela mianowanego? Czy można to uczynić w ciągu roku?

Cofnięcie skierowania może nastąpić w każdej chwili, w tym w ciągu roku szkolnego. Zgodnie z § 5 ust. 2 zd. 3 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach na okres pozostały do końca roku szkolnego kościół lub inny związek wyznaniowy może skierować inną osobę do nauczania religii, z tym że równocześnie pokrywa on koszty z tym związane. Wydaje się, że zwrot: „koszty z tym związane” oznacza, że kościół lub inny związek wyznaniowy powinien pokryć wynagrodzenie osoby skierowanej do nauczania religii w okresie pozostałym do końca roku szkolnego.

10. Czy w klasie integracyjnej musi być nauczyciel wspomagający na katechezie? Notorycznie ich brakuje!!!

Nie musi, ale może. Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 19, poz. 167) dyrektor przedszkola lub szkoły ustala zajęcia, w których, ze względu na potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, uczestniczą nauczyciele i specjaliści (współorganizujący kształcenie integracyjne).

11. Jakie są procedury związane ze zniesławieniem nauczyciela przez ucznia? Czy fakt słownego obrażania nauczyciela musi mieć miejsce tylko w szkole, czy także po za nią, jeżeli jest powiązany z pracą w szkole?

Zgodnie z art. 63 Karty Nauczyciela – nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

12. Czy nauczyciel religii nauczający jeszcze drugiego przedmiotu w mniejszej ilości godzin aniżeli katechezy, może w uzasadnieniu wymagań na poszczególne stopnie awansu zawodowego wykazywać działanie (z drugiego przedmiotu np. j. polskiego itp.)?

Tak. Wskazane działania muszą być jednak ujęte w planie rozwoju zawodowego.

13. Czy nauczyciel zatrudniony w 2 szkołach (w dwóch różnych typach placówek – nie w zespole szkół) w uzasadnieniach wymagań na poszczególne stopnie awansu, może wykazywać działania z drugiej placówki, gdzie jest zatrudniony z mniejszą ilością godzin, aniżeli w placówce wiodącej?

Tak. Wskazane działania muszą być jednak ujęte w planie rozwoju zawodowego.

14. Czy nauczyciela kontraktowego można zatrudnić na rok, nawet jeżeli nie ma przeciwwskazań merytorycznych. Jeżeli tak to kiedy i dlaczego?

Tylko i wyłącznie na podstawie art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, tj. w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony. Jeżeli nauczyciel nie ma kwalifikacji, to na podstawie zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 10 ust. 9).

15. Czy nauczyciele religii mogą uczyć etyki, jeżeli posiadają podwójne kwalifikacje?

Tak. Posiadanie kwalifikacji do nauczania religii nie wyklucza nauczania etyki, ale zatrudnienie nie następuje na podstawie skierowania biskupa diecezjalnego. Dyrektor szkoły ocenia czy nauczyciel posiada kwalifikacje i zawiera odrębną umowę – inna podstawa prawna nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

ul. Bpa Edmunda Nowickiego 1
80-330, Gdańsk
58 552-43-25
katechetagda@gmail.com

Godziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9.00 - 13.00;
czwartek: 15.00 - 18.00.

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
72 0.14261198043823