Dokumenty - UMIESZCZANIE LEKCJI RELIGII W ARKUSZU ORGANIZACYJNYM ORAZ ZMNIEJSZENIE WYMIARU GODZIN Z RELIGII - PODSTAWY PRAWNE

2 marca 2018

Jak należy umieścić lekcję religii w arkuszu organizacyjnym?

W sprawie nauczania religii w szkołach nic się nie zmienia. Nauka religii w przedszkolach i szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych (właściwych dla danego poziomu nauczania) lub 2 godzin lekcyjnych tygodniowo. Zajęcia religii będą realizowane od 1 września 2012 r. z godzin przyznanych przez organ prowadzący.

Uzasadnienie

W wyjaśnieniu MEN z dnia 8 marca 2012 r. (www.men.gov.pl) stwierdzono: "Ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół zostały określone w formie odrębnych załączników do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204). Cała treść każdego załącznika stanowi zatem kompletny, odrębny ramowy plan nauczania dla danego typu szkoły. Każdy ramowy plan nauczania dla danego typu szkoły zawiera zajęcia o różnym charakterze: po pierwsze takie zajęcia, których wymiar jest określony wprost w danym ramowym planie nauczania, po drugie takie zajęcia, których wymiar określają inne rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Pierwsza grupa zajęć to obowiązkowe zajęcia edukacyjne (i zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych). Do drugiej grupy zajęć należą: religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny, zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego". Dla religii stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).

 

Czy można zmniejszyć tygodniowy wymiar godzin religii z 2 na 1?

Jeśli tak to na jakiej podstawie i z jakich powodów?

 

Stosownie do przepisu § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w przedszkolach i szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) – dalej r.n.r., nauka religii w przedszkolach i szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych (właściwych dla danego poziomu nauczania) lub 2 godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar lekcji religii w przedszkolu i szkole może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych na wniosek dyrektora placówki lub szkoły. Oznacza to, iż nie może tego dokonywać samodzielnie dyrektor szkoły oraz nie zmniejsza się liczby godzin religii na podstawie zaświadczenia księdza proboszcza parafii na terenie, której znajduje się szkoła. Przepisy r.n.r. nie formułują powodów z jakich może nastąpić zmniejsza się liczby godzin nauczania religii. To dyrektor przedszkola lub szkoły zna uwarunkowania organizacyjne, które mogłyby uzasadniać w dostatecznym stopniu wniosek kierowany do biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych.

ul. Bpa Edmunda Nowickiego 1
80-330, Gdańsk
58 552-43-25
katechetagda@gmail.com

Godziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9.00 - 13.00;
czwartek: 15.00 - 18.00.

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
72 0.12914395332336