Dokumenty - NAUKA RELIGII W PRZEDSZKOLU

2 marca 2018

Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji, Państwo zagwarantowało w art. 12 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisanego dnia 28 lipca 1992 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318), że szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę  religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych.

 

Prawo rodziców do zapewnienia ich dzieciom wychowania religijnego zgodnego z ich przekonaniami jest zagwarantowane również przepisami art. 53 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie zależy od formy organizacyjnej, w jakiej jest realizowane wychowanie przedszkolne.

W świetle przepisów prawa międzynarodowego oraz gwarancji  konstytucyjnych, które mają charakter nadrzędny wobec przepisów szczegółowych, nie jest możliwe różnicowanie sposobu zapewnienia wymienionych wyżej praw rodziców w zależności od sposobu realizacji wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) w publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców(opiekunów prawnych). Powyższy zapis oznacza, że zorganizowanie nauki religii w przedszkolu jest obligatoryjne w przypadku życzenia rodziców (opiekunów prawnych) jej zorganizowania. Dyrektor przedszkola nie może odmówić, przy czym nie ma znaczenia w tym przedmiocie wiek wychowanka (nie ma znaczenia czy dziecko odbywa roczne przygotowanie przedszkolne, czy jest młodsze).

Specyfika organizowania zajęć z religii, które podobnie jak zajęcia realizowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego mają charakter dydaktyczno-wychowawczy, wynika z odrębnych regulacji prawnych. Nauka religii  w przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) organizowana jest na mocy art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.  w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.).

Przepisy te stanowią, że zajęcia z religii odbywają się na życzenie rodziców, przy czym  w  ich zorganizowanie zaangażowane są dwa podmioty: organ prowadzący oraz właściwe władze kościoła lub związku wyznaniowego. Strona kościelna odpowiada za opracowanie i zatwierdzenie programów  i podręczników do nauczania religii, za przygotowanie nauczycieli religii  oraz kierowanie ich  do tych szkół i przedszkoli, w których rodzice złożyli stosowne oświadczenia.

Nauczyciela religii, katechetę przedszkolnego lub szkolnego zatrudnia przedszkole lub szkoła zgodnie z Kartą Nauczyciela (§ 5 ust. 4 cyt. rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach).

Zajęcia z religii w przedszkolu mogą być wizytowane przez wizytatorów upoważnionych przez władze kościelne. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor przedszkola lub szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.

Nauka religii w przedszkolach odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych. Wymiar ten może być zmniejszony za zgoda biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych. Czas trwania zajęć z religii prowadzonych z dziećmi w wieku 5-6 lat powinien być dostosowany do ich możliwości rozwojowych i wynosić ok. 30 minut.

Zgodnie z art.6 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późniejszymi zmianami) przedszkole publiczne prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Par.10 ust.2 pkt 1 ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późniejszymi zmianami), wskazuje, że dzienny czas pracy przedszkola, przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie (w świetle par. 6 ust. 2 rozporządzenia przez godzinę należy rozumieć 60 minut). W tym czasie nie mogą odbywać się zajęcia dodatkowe, o których mowa w par.6 ust. 3 i 4 rozporządzenia (w szczególności zajęcia umuzykalniające, nauki języka obcego, nauki religii i zajęcia rewalidacyjne).
W związku z licznymi pytaniami uprzejmie wyjaśniam, że dzienny wymiar podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie musi być realizowany w ciągu następujących po sobie 5 godzin zegarowych.
Dla przykładu, dzienny rozkład dnia w przedszkolu może wyglądać w sposób następujący:
1) poniedziałek - 7.30-8.30 realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 8.30-9.00 zajęcia nauki religii, 9.00-13.00 realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
2) Wtorek 7.30-12.30 realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Przepis § 7 ust. 4 powyższego rozporządzenia, nakłada na nauczyciela religii obowiązek wypełniania dziennika szkolnego – na poziomie edukacji przedszkolnej przepis ten odnosi się do dziennika zajęć przedszkola, o którym mowa w § 2  ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.).

Opisana  specyfika zajęć z religii, wynikająca z ich szczególnego charakteru  oraz zasad ich organizowania w oparciu o odrębne regulacje prawne, w tym m.in. sposób zatrudnienia nauczyciela oraz dokumentowania zajęć uzasadnia prawo rodziców/dzieci do bezpłatnego nauczania.

Organ prowadzący, ustalając wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne (oddział przedszkolny w szkole podstawowej), nie może domagać się od rodziców dzieci odpłatności za naukę religii bez uwzględnienia szczególnego charakteru prowadzonych zajęć oraz obowiązującego stanu prawnego w przedmiotowym zakresie.

Wypowiedź bpa Stanisława Budzika - Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski, dotycząca pobieranie opłat za lekcje religii w przedszkolach.

ul. Bpa Edmunda Nowickiego 1
80-330, Gdańsk
58 552-43-25
katechetagda@gmail.com

Godziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9.00 - 13.00;
czwartek: 15.00 - 18.00.

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
72 0.11606812477112