Awans


I. Dane osobowe:
1. imię i nazwisko: 2. nazwa placówki: 3. stanowisko: 4. posiadane kwalifikacje:

II. Staż:

1. czas trwania stażu:

2. termin rozpoczęcia stażu: 3. termin zakończenia stażu: 4. cele stażu:     a) poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły     b) doskonalenie umiejętności dydaktyczno – wychowawczych poprzez uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli oraz w różnych formach kształcenia ustawicznego     c)  poznanie środowiska uczniów w stopniu umożliwiającym konstruktywną współpracę (z uczniami, rodzicami)     d)  autorefleksja na temat własnej pracy pedagogicznej

 

III. Plan rozwoju zawodowego: 

L.p. Działania podjęte dla realizacji wymagań Termin realizacji Dowody realizacji
Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, 
w której nauczyciel odbywa staż
1. Zapoznanie z procedurą drogi służbowej w szkole wrzesień adnotacja własna potwierdzona przez opiekuna stażu
2. Poznanie Karty Nauczyciela, podstawowych przepisów oświatowych oraz przepisów regulujących nauczanie religii w szkole wrzesień j.w.
3. Zapoznanie się ze statutem szkoły, planem rozwoju szkoły, programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły, WSO, PSO oraz z regulaminami: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Szkoły i Samorządu Uczniowskiego  wrzesień - październik j.w.
4. Zapoznanie się z Podstawą Programową Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce wrzesień  adnotacja własna potwierdzona przez opiekuna stażu
5. Zapoznanie z Programem Nauczania Religii wrzesień j.w.
6. Poznanie podstawowych przepisów BHP wrzesień zaświadczenie o ukończeniu kursu
7. Poznanie dokumentacji szkoły i sposobów jej prowadzenia (dzienniki, arkusze, zapisy tematów) sukcesywnie w miarę potrzeb  
8. Zapoznanie z wymaganiami programowymi na poszczególne oceny wrzesień adnotacja własna potwierdzona przez opiekuna stażu
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
1. Napisanie rozkładu materiału (plan edukacji religijnej – zob. zeszyt „0”) wrzesień  
2. Zapoznanie z przykładowym planem wychowawczym klas i przygotowanie własnego wrzesień adnotacja własna potwierdzona przez opiekuna stażu
3. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu (co najmniej 1 raz w miesiącu). Przygotowywanie i analizowanie z opiekunem stażu konspektów lekcji okres stażu  konspekty, harmonogram zajęć, notatki własne
4. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli (WDN), miesięcznych spotkaniach katechetycznych w parafii oraz w różnych formach doskonalenia zawodowego (warsztaty, konferencje metodyczne). Wymień konkretne warsztaty .... okres stażu  zaświadczenia
5. Pomoc w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych okres stażu  zaświadczenia 
6. Udział w spotkaniu z rodzicami prowadzonym przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli okres stażu  adnotacja własna potwierdzona przez wychowawcę 
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów 
oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
1. Zapoznanie z podstawową dokumentacją ucznia z zachowaniem Ustawy o ochronie danych osobowych wrzesień - październik potwierdzenie wychowawcy
2. Poznanie środowiska wybranych uczniów (np. tych którzy sprawiają trudności) i ich problemów okres stażu potwierdzenie wychowawcy, opiekuna stażu, pedagoga
3. Poznanie instytucji wspomagających pracę szkoły i współpraca z nimi I semestr zaświadczenie, wykaz, potwierdzenie przez opiekuna stażu
4. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania z rodzicami okres stażu scenariusz
5. We współpracy z wychowawcą integrowanie klasy w ramach zajęć godziny wychowawczej i wyjazdów, zajęć pozaszkolnych  okres stażu  scenariusz
6. Prowadzenie grup dziecięcych lub młodzieżowych w szkole i w parafii  II semestr potwierdzenie dyrektora, ks. proboszcza
Umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć
1. Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli (co najmniej 1 raz w miesiącu) pod kątem celów, metod, toku lekcji i próba odniesienia do własnej pracy okres stażu własne notatki, refleksje, harmonogram poświadczony przez opiekuna stażu
2. Formułowanie wniosków do własnej pracy na temat celów, metod, środków dydaktycznych toku lekcji, itd. okres stażu j.w.
3. Zapoznanie z bieżącą literaturą np. nt. metod pracy, ewaluacji pracy okres stażu adnotacja własna potwierdzona przez opiekuna stażu

ul. Bpa Edmunda Nowickiego 1
80-330, Gdańsk
58 552-43-25
katechetagda@gmail.com

Godziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9.00 - 13.00;
czwartek: 15.00 - 18.00.

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
74 0.21316480636597