Awans

Struktura planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

I. Dane osobowe

1. imię i nazwisko: 
2. nazwa placówki: 
3. stanowisko:
4. staż pracy:
5. stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
6. posiadane kwalifikacje: 
7. ukończone formy doskonalenia zawodowego:
A. warsztaty:
B. konferencje:


II. Staż:

1. czas trwania stażu:
2. termin rozpoczęcia stażu:
3. termin zakończenia stażu:
4. cele stażu:
a) podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy
b) realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
c) doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
d) pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły
e) ocenianie skuteczności podjętych działań
f)  autorefleksja na temat własnej pracy pedagogicznej

III. Plan rozwoju zawodowego:

L.p. Działania podjęte dla realizacji wymagań Termin realizacji Dowody realizacji

1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją 
1. Podejmowanie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego:
-          doskonalące wiedzę i umiejętności dydaktyczne
-          podnoszące kompetencje i umiejętności wychowawcze
-          formacja duchowa
-          nadające uprawnienia do nauczania innego przedmiotu
okres stażu zaświadczenia
2. Opracowanie i realizacja ewaluacji PSO czerwiec ankiety
3. Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad dekanalnych i diecezjalnych okres stażu podziękowania, dyplomy
4. Opracowanie i realizacja projektu konkursów na etapie szkolnym październik projekt, potwierdzenie dyrektora szkoły
5. Udoskonalenie warsztatu pracy katechetycznej okres stażu  
6. Opracowanie planu pracy z uczniem mającym trudności w nauce okres stażu plan pracy
7. Dokonywanie ewaluacji własnej pracy okres stażu ankiety
8. Realizacja zadań: „Szkoły z klasą” okres stażu potwierdzenie dyrektora szkoły
9. Opracowanie i wdrożenie: projektów edukacyjnych, programów własnych, nauczania, innowacji edukacyjnych, przedsięwzięć, programów naprawczych, prozdrowotnych, ekologicznych, sportowych interdyscyplinarnych, terapeutycznych okres stażu projekt, potwierdzenie dyrektora szkoły

2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Opracowanie planu cyklicznych zajęć z religii z wykorzystaniem komputera, programów multimedialnych, Internetu wrzesień plan zajęć, potwierdzenie dyrektora szkoły
2. Samodzielne przygotowanie materiałów do pracy z uczniami korzystając z programów multimedialnych, Internetu okres stażu przykładowe materiały
3. Korzystanie z komputera przy opracowaniu scenariuszy zajęć, kart pracy itp. okres stażu przykładowe np. testy, karty pracy
4. Stworzenie i prowadzenie strony internetowej szkoły, przedmiotowej lub własnej okres stażu potwierdzenie dyrektora szkoły

3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1. Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć, imprez szkolnych i parafialnych okres stażu przykładowe scenariusze, potwierdzenie biblioteki szkolnej lub miejskiej
2. Dzielenie się z innymi wiedzą i własnym doświadczeniem podczas konferencji, seminariów, warsztatów okres stażu zaświadczenia z konferencji, seminariów, warsztatów; własna autorefleksja
3. Wygłoszenie referatu (podać temat) podczas rady szkoleniowej lub spotkań katechetycznych w parafii listopad, marzec potwierdzenie dyrektora szkoły lub ks. proboszcza, referat
4. Prowadzenie lekcji otwartych min. 2 razy w semestrze potwierdzenie dyrektora szkoły
5. Pełnienie funkcji opiekuna stażu okres stażu potwierdzenie dyrektora szkoły, harmonogram pracy ze stażystą
6. Przygotowanie artykułów do gazety parafialnej lub lokalnej grudzień, kwiecień publikacje
7. Aktywne uczestniczenie w pracach zespołów przedmiotowych, wychowawczych, dydaktycznych itp. (prowadzenie spotkań zespołu, dokumentacji, pisanie planu pracy, prowadzenie szkoleń zespołu, otwartych zajęć dla członków zespołu itd.) okres stażu potwierdzenie dyrektora szkoły, plan pracy zespołu

4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. Opracowanie i realizacja programu dla grupy misyjnej lub biblijnej wrzesień - czerwiec program, ewaluacja
2. Opracowanie i realizacja programu na czas kolonii maj - lipiec program, ewaluacja
3. Opracowanie i współrealizacja programu profilaktycznego wrzesień - czerwiec program, ewaluacja
4. Opracowanie i realizacja programu edukacji regionalnej, ekologicznej, zielonych szkół wrzesień - czerwiec program, ewaluacja

c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Realizowanie zadań duszpastersko – wychowawczych na terenie szkoły i parafii (np. przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej, Rekolekcje) okres stażu potwierdzenie dyrektora szkoły, ks. proboszcza, plan pracy, scenariusze, programy
2. Opracowanie i realizacja: programu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów okres stażu program
3. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych okres stażu scenariusze, zdjęcia
4.  Organizowanie pomocy dla uczniów okres stażu potwierdzenie dyrektora szkoły
5. Organizowanie wycieczek szkolnych okres stażu wykaz wycieczek
6. Organizacja i przygotowanie wystaw okres stażu zdjęcia, wykaz przygotowanych wystaw

d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym
1. Zdobywanie umiejętności posługiwania się językiem ......................... na poziomie zaawansowanym okres stażu certyfikat, dyplom

e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Podejmowanie działalności charytatywnej okres stażu potwierdzenie dyrektora szkoły, ks. proboszcza, plan pracy
2. Organizowanie spotkań podejmujących profilaktykę uzależnień okres stażu potwierdzenie dyrektora szkoły
3. Rozwijanie współpracy z instytucjami wspomagających pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły (np. współpraca ze strukturami samorządowymi; współpraca z domami dziecka; współpraca z domem spokojnej starości, hospicjum, szpitalem; współpraca z fundacjami; współpraca z klubami sportowymi i organizacjami młodzieżowymi; współpraca z zakładami dydaktyki uczelni wyższych poprzez przyjmowanie na praktyki studentów; współpraca z muzeum, domem kultury itp.) okres stażu zaświadczenia, podziękowania

5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego i wychowawczego okres stażu opis i analiza min. dwóch przypadków

 

ul. Bpa Edmunda Nowickiego 1
80-330, Gdańsk
58 552-43-25
katechetagda@gmail.com

Godziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9.00 - 13.00;
czwartek: 15.00 - 18.00.

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
73 0.20691394805908