Awans


I. Dane osobowe:
1. imię i nazwisko: 2. nazwa placówki: 3. stanowisko: 4. staż pracy: 5. stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy 6. posiadane kwalifikacje: 7. ukończone formy doskonalenia zawodowego:     A. warsztaty i kursy doskonalące:     B. konferencje i seminaria:

II. Staż:

1. czas trwania stażu:

2. termin rozpoczęcia stażu: 3. termin zakończenia stażu: 4. cele stażu:     a) uczestnictwo w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego     b) doskonalenie umiejętności zawodowych przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego i samokształcenie     c) doskonalenie warsztatu pracy     d) ocenianie skuteczności podjętych działań     e) doskonalenie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty i pomocy społecznej


III. Plan rozwoju zawodowego:

L.p. Działania podjęte dla realizacji wymagań Termin realizacji Dowody realizacji

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków

1. Podejmowanie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego:
-          doskonalące wiedzę i umiejętności dydaktyczne
-          podnoszące kompetencje i umiejętności wychowawcze
-          formacja duchowa
-          nadające uprawnienia do nauczania innego przedmiotu
okres stażu zaświadczenia
2. Aktywne uczestnictwo w WDN okres stażu potwierdzenie dyrektora szkoły
3. Gromadzenie i aktualizowanie biblioteczki przedmiotowej oraz przygotowanie trwałych środków dydaktycznych (opracowane testy, karty pracy, plansze itp.) okres stażu potwierdzenie opiekuna stażu
przykładowe np. testy, karty pracy
4. Opracowanie indywidualnych planów pracy z uczniem zdolnym lub mającym problemy edukacyjne wrzesień plan pracy
5. Przygotowanie i realizacja projektu urządzenia (lub modernizacji) pracowni katechetycznej okres stażu potwierdzenie dyrektora szkoły, projekt, zdjęcia
6. Przygotowanie uczniów do konkursów okres stażu podziękowania, dyplomy
7. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych koniec semestru, roku szkolnego testy diagnostyczne
8. Dokonywanie ewaluacji własnej pracy koniec semestru, roku szkolnego ankiety

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Opracowanie i realizacja zajęć niwelujących poziom agresji II semestr scenariusze
2. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagających pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły okres stażu zaświadczenia
3. Wspomaganie uczniów w pogłębianiu tradycji narodowo – chrześcijańskich (np. Misterium Bożonarodzeniowe, Wielkanocne, 3 - Maja) np. grudzień, kwiecień, maj scenariusze, programy
4. Wspomaganie uczniów w procesie dojrzewania wiary np. rekolekcje grudzień, kwiecień potwierdzenie ks. proboszcza
5. Prowadzenie grupy dziecięcej lub młodzieżowej w szkole lub w parafii okres stażu potwierdzenie dyrektora szkoły, ks. proboszcza
plan pracy grupy
6. Zorganizowanie spotkania dla dzieci lub młodzieży z ciekawymi ludźmi okres stażu zdjęcia
7. Organizowanie pielgrzymek i wycieczek październik, maj potwierdzenie dyrektora szkoły, zdjęcia

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Korzystanie z komputera przy opracowaniu scenariuszy zajęć, kart pracy itp. okres stażu przykładowe np. testy, karty pracy
2. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera okres stażu  
3. Samodzielne przygotowanie materiałów do pracy z uczniami korzystając z programów multimedialnych, Internetu okres stażu przykładowe materiały
4. Prowadzenie zajęć z uczniami w pracowni komputerowej dwa razy w semestrze konspekty zajęć

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.  Analiza wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki na warsztatach i poprzez samokształcenie okres stażu własne notatki
2.  Zapoznawanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi okres stażu wykaz nowości wydawniczych
3.  Wspomaganie uczniów w poznawaniu siebie i w pracy nad sobą w kształtowaniu osobowości okres stażu konspekty zajęć
4.  Poznawanie aktualnego poziomu rozwoju uczniów wrzesień, czerwiec ankieta i jej analiza

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Aktualizowanie wiedzy nt. obowiązującego prawa okres stażu  
2. Organizowanie pomocy potrzebującym wg potrzeb potwierdzenie dyrektora szkoły lub opiekuna stażu
3. Współpraca z instytucjami realizującymi pomoc społeczną okres stażu zaświadczenia

 

ul. Bpa Edmunda Nowickiego 1
80-330, Gdańsk
58 552-43-25
katechetagda@gmail.com

Godziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9.00 - 13.00;
czwartek: 15.00 - 18.00.

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
77 0.27115821838379