Dokumenty - KORESPONDENCJA MEN I PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO EPISKOPATU POLSKI

2 marca 2018

Warszawa, 2000.06.19

MINISTER
EDUKACJI NARODOWEJ
DKS-WSW-1032/138/KF/2000

Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup
Kazimierz Nycz

W nawiązaniu do podjętych ustaleń na spotkaniu w dniu 8 czerwca 2000r. uprzejmie informuję, co następuje: 

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego - określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz.455) - przewidziane dla nauczycieli legitymujących się tytułem zawodowym magistra przysługują również księżom posiadającym dyplom ukończenia wyższego seminarium duchownego przed rokiem 1990, nie mającym w tamtym okresie możliwości uzyskania tytułu zawodowego magistra.


Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kolegium teologicznego powinny zostać zaszeregowane na tym samym poziomie, co nauczyciele posiadający dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego i nauczycielskiego kolegium języków obcych. 
Stosownie do art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239) księża i diakoni zatrudnieni w dniu wejścia w życie ustawy na stanowiskach nauczycieli religii, po-siadający wymagane kwalifikacje oraz co najmniej trzyletni nieprzerwany okres pracy pedagogicznej w szkole w pełnym wymiarze zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, z dniem wejścia w życie ustawy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Do trzyletniego nieprzerwanego okresu pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze zajęć, zalicza się okres prowadzenia przez księży i diakonów, nieodpłatnie, nauki religii w szkołach przed dniem 1 września 1997 r., przy czym uwzględnia się okres prowadzenia nauki religii zarówno w pełnym wymiarze zajęć w jednej szkole, jak i jednocześnie w kilku szkołach, jeżeli łączny wymiar zajęć stanowił pełny wymiar. 
Natomiast przy zaliczaniu okresu pracy pedagogicznej wykonywanej od dnia 1 września 1997r. brak jest podstaw do łączenia wymiaru zatrudnienia w różnych szkołach w celu uzyskania pełnego wymiaru godzin pracy pedagogicznej. Zgodnie bowiem z par. 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 ze zm.), nauczyciel religii uczący na terenie kilku szkół lub przedszkoli zatrudniany był przez dyrektora szkoły wyznaczonej przez miejscowego kuratora oświaty - w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a od dnia wejścia w życie noweli rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1999 r. (Dz. U. Nr 67, poz. 753), tj. od dnia 17 sierpnia 1999 r. zatrudniany jest przez dyrektora szkoły lub przedszkola wskazanego przez organ prowadzący.

/-/ prof. dr hab. Mirosław Handke

do góry


Warszawa, 20.06.2000 r.

MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ DKW-4036-17/2000/GP

Jego Ekscelencja
Ks. Bp Kazimierz Nycz
Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Wychowania

W nawiązaniu do ustaleń, które zapadły podczas spotkania u Ministra Mirosława Handkego w dniu 7 czerwca br. uprzejmie przekazuję wyjaśnienia w sprawie wliczania oceny z religii do średniej ocen ucznia.
Nie ma obowiązującej regulacji prawnej dotyczącej powyższej kwestii. W świetle rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, .(Dz. U. Nr 6 poz. 73) do obliczania średnich ocen, będącej podstawą przyznania świadectwa z wyróżnieniem, należy brać pod uwagę tylko obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
Religia i etyka - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z późn. zm.) nie są zajęciami obowiązkowymi dla uczniów. Jednakże, biorąc pod uwagę oczekiwania wielu środowisk, wyrażających opinię, że wliczanie oceny z religii do średniej ocen ma istotny walor wychowawczy wobec uczniów, wkładających wysiłek w opanowanie wiedzy z przedmiotów religia i etyka, Departament Kształcenia i Wychowania wyraża stanowisko, że wliczenie oceny z religii może być rozstrzygnięte przez samą szkołę w ramach przyjętego przez nią wewnątrzszkolnego systemu oceniania (który może obejmować także nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne) i zapisane w statucie szkoły.
Informuję ponadto, że powyższe stanowisko Departamentu Kształcenia i Wychowania zostało przekazane kuratorom oświaty podczas narady w kwietniu br.

Dyrektor Departamentu
Edward Janiszewski

ul. Bpa Edmunda Nowickiego 1
80-330, Gdańsk
58 552-43-25
katechetagda@gmail.com

Godziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9.00 - 13.00;
czwartek: 15.00 - 18.00.

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
72 0.12354397773743