Dokumenty - KOMUNIKAT POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 11 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE NAUCZANIA RELIGII W SZKOLE

2 marca 2018

1.    Podstawowym dokumentem regulującym zasady organizowania i nauczania religii w szkole jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 753).
Rozporządzenie to zostało uzgodnione z następującymi Kościołami: 
1)     Kościołem Katolickim w Polsce 
2)     Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym
3)     Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego w RP
4)     Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP
5)     Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym w RP
6)     Kościołem Ewangelicko-Reformowanym w RP
7)     Kościołem Polskokatolickim w RP
8)     Kościołem Wolnych Chrześcijan w RP
9)     Kościołem Chrześcijan Baptystów w RP
10)     Starokatolickim Kościołem Mariawitów w RP
11)     Kościołem Zborów Chrystusowych w RP
12)     Kościołem Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP
13)     Kościołem Ewangelicznych Chrześcijan w RP
14)     Kościołem Zielonoświątkowym w RP
15)     Kościołem Bożym w Chrystusie w RP
2.    Z w/w rozporządzenia wynika, że: 
1)     nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii.
2)     nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej szkoły, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy.
Zasada ta dotyczy katechetów, którzy są zatrudniani w szkole jako nauczyciele religii na podstawie imiennego skierowania do danej szkoły, wydanego przez właściwe władze zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego. Została ona przyjęta w porozumieniu z władzami kościołów i związków wyznaniowych m.in. w tym celu, aby zapewnić im, w razie takiej potrzeby, możliwość cofnięcia katechecie skierowania, co byłoby równoznaczne z utratą przez niego prawa do nauczania religii w danej szkole, z koniecznością rozwiązania z nim stosunku pracy.
Przepis, który ogranicza możliwość pełnienia funkcji wychowawcy klasy przez nauczycieli religii zatrudnionych na podstawie wymienionego wyżej skierowania, nie obejmuje jednak osób, które ucząc religii na mocy uprawnień przyznanych im przez władze kościelne, są równocześnie nauczycielami innych przedmiotów ogólnokształcących.
3)     nauczyciel religii może prowadzić na terenie szkoły organizacje o charakterze społeczno-religijnym i ekumenicznym na zasadach określonych w art. 56 ustawy o systemie oświaty. do wizytowania lekcji religii upoważnieni są odpowiednio wizytatorzy wyznaczeni przez biskupów diecezjalnych Kościoła Katolickiego i właściwe władze zwierzchnie pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych.
4)     nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem, prowadzą dyrektor szkoły/przedszkola oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.
3.    Z § 20 ust. 4 i 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906) wynika, że uczniowi, do średniej ocen, uzyskanej w wyniku klasyfikacji rocznej, wlicza się także roczną ocenę uzyskaną z religii.
4.    Kwalifikacje do nauczania religii określają: 
-    porozumienie pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (Dz. Urz. MEN Nr 3, poz. 18),
-    porozumienie pomiędzy Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 1995 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN Nr 3, poz. 7), 
-    porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 20).
5.    Katecheta realizuje konkretny program nauczania i powinien opracować przedmiotowy system oceniania, który musi być zgodny ze szkolnym systemem oceniania. Przedmiotowy system oceniania powinien określać wymagania, które ma spełnić uczeń, aby otrzymać konkretną ocenę z religii. Ocena, jaką otrzymuje uczeń z religii w szkole, nie jest oceną wiary ani spełniania praktyk religijnych. Jest to ocena określająca w sposób adekwatny do rzeczywistości poziom wiedzy religijnej ucznia.
6.    Oceny pracy katechety dokonuje dyrektor szkoły w której jest zatrudniony nauczyciel - zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066 oraz z 2001 r. Nr 131, poz. 1459).

Pomorski Kurator Oświaty

Zdzisław Szudrowicz 

ul. Bpa Edmunda Nowickiego 1
80-330, Gdańsk
58 552-43-25
katechetagda@gmail.com

Godziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9.00 - 13.00;
czwartek: 15.00 - 18.00.

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
72 0.12211894989014