Dokumenty - INFORMACJE DOTYCZĄCE 19 GODZINY PRACY NAUCZYCIELA RELIGII

2 marca 2018

Czy ksiądz-katecheta może realizować dodatkową godzinę (z art. 42 KN) prowadząc Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, którego spotkania odbywają się poza szkołą?

Odpowiedź: O tym czy ksiądz- katecheta może prowadzić Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w ramach godziny, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela decyduje dyrektor szkoły, który winien ocenić czy praca ta wynikać będzie z zadań statutowych szkoły, czy będą to zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. 

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w ramach tygodniowego, 40-godzinnego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym, że w ramach tych zajęć: 
a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczny godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze dwóch godzin w tygodniu, 
b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach przeznaczonych w ramowych Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a
i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększanie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu, 

W roku szkolnym 2009/2010 na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1), w szkole podstawowej i gimnazjum zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy - Karta Nauczyciela, będą realizowane przez nauczycieli tylko w wymiarze 1 godziny. 

Zgodnie z § 2 ust. 5a pkt 1-2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.), godziny do dyspozycji dyrektora, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a lub b, to zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów przeznaczone na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudność w nauce albo zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły są ujęte w ramowym planie nauczania szkoły. Na podstawie § 2 ust. 5 pkt 3-5 ww. rozporządzenia, w przypadku klas realizujących dotychczasową podstawę programową, godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być także przeznaczone na realizację ścieżek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może w postaci odrębnych zajęć, zorganizowanie zajęć dla grup uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb, w tym zajęć dydaktyczno-wychowawczych i zajęć ruchowych, o charakterze korekcyjnym, a także na nauczanie historii i geografii kraju pochodzenia mniejszości narodowych i dziedzictwa kulturowego mniejszości etnicznych - w szkołach z nauczaniem w języku mniejszości narodowych, etnicznych lub języku regionalnym. 
O przeznaczeniu godzin wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a lub b Karty Nauczyciela decyduje, zgodnie z § 2 ust. 5a ww. rozporządzenia - dyrektor szkoły. 

Monika Jabłońska
żródło - http://www.abc.com.pl/pytanie/1640/6

Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta  Nauczyciela,  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej opracowało  prezentowane  poniżej stanowisko  w  sprawie  sposobu  wykonania  tego  przepisu.  Jednocześnie  informujemy, że stanowisko to nie stanowi wiążącej wykładni przepisów prawa. Podjęcie decyzji w kwestii rodzaju zajęć, które będą realizowane w szkole w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust.  2  pkt  2  lit.  a  i  b  Karty  Nauczyciela,  przydzielenie  tych  godzin  do  realizacji poszczególnym nauczycielom oraz rozliczanie tych godzin, należy bowiem do kompetencji dyrektora szkoły.


1. Osoby podlegające realizacji przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela to: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych.
Obowiązku prowadzenia tych zajęć nie stosuje się jedynie do: dyrektora i wicedyrektora szkoły  oraz  nauczyciela,   który  obowiązki  dyrektora  lub  wicedyrektora  szkoły  pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, a także do nauczycieli kolegiów nauczycielskich, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli szkół  artystycznych   i   nauczycieli   szkół  przy   przedstawicielstwach  dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP.
Stosownie do powyższego, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, zatrudnieni na stanowisku: wychowawcy świetlicy, logopedy, bibliotekarza, pedagoga, psychologa, wychowawcy internatu, a także nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze inne niż dyrektor i wicedyrektor, nauczyciele, którym obniżono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz nauczyciele, którym zmniejszono wymiar czasu pracy z uwagi na niepełnosprawność, są zobowiązani do realizacji tych zajęć.
Godziny te powinni realizować również nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych:
- istniejących przy placówkach opiekuńczo – wychowawczych, działających na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- wchodzących w skład specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, młodzieżowych
ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
-  zorganizowanych w  zakładach  zdrowotnych,  w  tym  zakładach  opiekuńczo-leczniczych i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.
Obowiązkowi realizacji  zajęć,  o  których  mowa  w  art.  42  ust.  2  pkt  2  lit.  a  i  b  Karty Nauczyciela, nie podlegają natomiast wychowawcy zatrudnieni w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w specjalnych ośrodkach  szkolno  –  wychowawczych,  a  także  nauczyciele  –  wychowawcy  pracujący w zespołach pozalekcyjnych, w grupach wychowawczych w zakładach opieki zdrowotnej
i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.

Podstawa prawna:
» art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b oraz ust. 3a ustawy z dnia z 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),
» art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.),
» art. 71c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.),
» rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo- wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. Nr 51, poz. 446)


2. Realizacja godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, przez nauczycieli zatrudnionych w centrum kształcenia praktycznego.
Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty centrum kształcenia praktycznego nie jest
szkołą ponadgimnazjalną, lecz placówką kształcenia praktycznego. Przepis art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela nie nakłada na nauczycieli placówek kształcenia praktycznego obowiązku realizacji określonych w nim zajęć.


Podstawa prawna:
» art. 3 pkt 11d, art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty


3. Realizacja godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a Karty Nauczyciela, przez   nauczycieli   zatrudnionych   w   przedszkolach   i   oddziałach   przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Nauczyciel zatrudniony w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie ma obowiązku prowadzenia zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a Karty Nauczyciela. W świetle przepisów ustawy   o   systemie   oświaty   oddział   przedszkolny   nie   wchodzi   w   skład   struktury organizacyjnej (klas) szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa, w której utworzono oddział przedszkolny, stanowi specyficzną  jednostkę noszącą  w  pewnym stopniu  cechy zespołu. Oddział   przedszkolny   w   szkole   podstawowej   zachowuje   odrębności   programowe, a kształcenie i wychowanie w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły podstawowej, na zasadach odnoszących się do oddziału przedszkola, tj. zgodnie z ramowym statutem  przedszkola.  Ramowe  plany  nauczania  nie  dotyczą  nauczycieli  prowadzących zajęcia  w  oddziale  przedszkolnym,  dlatego  też  nie  można  byłoby  ich  zobowiązywać do realizacji zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przewidzianych w tym planie.


Podstawa prawna:
» art. 61 ust. 1 ustawy o systemie oświaty

4. Realizacja godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, przez nauczycieli konsultantów.
Nauczyciele placówek doskonalenia nauczycieli nie zostali wymienieni w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, a więc nie są zobowiązani do realizacji godzin określonych w tym przepisie.


5.  Rodzaje  zajęć,  które  mogą  być  realizowane  w  ramach  godzin,  o  których  mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego
2002  r.   w   sprawie   ramowych  planów  nauczania   w   szkołach  publicznych,  godziny do dyspozycji dyrektora, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, to  zajęcia  zwiększające  szanse  edukacyjne  uczniów  przeznaczone  na  pracę  z  uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.  Zajęcia  te  powinny  zatem  wychodzić  naprzeciw  indywidualnym  potrzebom uczniów poprzez udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu trudności, rozwijaniu zdolności lub  pogłębianiu  zainteresowań,  a  także  poprzez  sprawowanie  nad  nimi  opieki,  zależnie od potrzeb. Wspomagając się tymi godzinami szkoła podstawowa i gimnazjum może również wzbogacić  ofertę  świetlicy.  Podjęcie  decyzji  w  kwestii,  jakie  zajęcia  będą  realizowane w szkole w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, należy do kompetencji dyrektora szkoły. Godzin tych nie można jednakże przeznaczyć na zajęcia  obowiązkowe,  opiekę  nad  uczniami  podczas  ich  dowozu  do  szkoły,  doraźne zastępstwa oraz nauczanie indywidualne.


Podstawa prawna:
» § 2 ust. 5a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.)


6. Rozumienie pojęcia godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b
Karty Nauczyciela.
Zgodnie z ramowym statutem publicznej szkoły podstawowej oraz ramowym statutem publicznego  gimnazjum godzina  lekcyjna trwa 45  minut.  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny  tygodniowy  czas  zajęć  ustalony  w  tygodniowym  rozkładzie  zajęć. Czas  trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych godzina lekcyjna również trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż
60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
Pod pojęciem godziny lekcyjnej, która zgodnie z ramowymi statutami publicznych szkół trwa
45 minut, rozumie się również inne zajęcia o charakterze dydaktycznym. Natomiast pozostałe zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym trwają 60 minut. Zatem czas trwania zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, powinien być odpowiedni do ich charakteru, tj. dydaktycznego bądź opiekuńczo – wychowawczego.


Podstawa prawna:
» § 6 załącznika Nr 2, § 6 załącznika Nr 3, § 8 załącznika Nr 4, § 8 załącznika Nr 5, § 7 załącznika Nr 5a, § 8 załącznika Nr 5b, § 8 załącznika Nr 5c, § 7 załącznika Nr 5d, do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.)


7. Realizacja godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, przez nauczycieli zatrudnionych w zespole szkół.
W  przypadku  nauczyciela  zatrudnionego  w  pełnym  wymiarze  zajęć  w  zespole  szkół i wykonującego pensum w kilku szkołach, dyrektor zespołu decyduje, zgodnie z potrzebami szkoły, w której szkole winny być realizowane przez danego nauczyciela zajęcia określone w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela.


8. Sposób rozliczania godzin, o których mowa w art. 42 ust 2 pkt 2 lit. a i b Karty
Nauczyciela.
Zajęcia realizowane w wymiarze określonym w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b są rejestrowane i rozliczane w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia te powinny być rozliczane z wyłączeniem: ferii zimowych,  ferii letnich, dni wolnych od pracy oraz przerw w nauce określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.


Podstawa prawna:
» art. 42 ust. 7a pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela,
» rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.),
» § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego
2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.)


9. Rozliczanie godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b Karty Nauczyciela, w przypadku nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć.
Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć, wymiar zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, w półrocznym okresie rozliczeniowym, obniża się proporcjonalnie do wykonywanego wymiaru zajęć.


Podstawa prawna:
» art. 42 ust. 3b ustawy – Karta Nauczyciela

10.Rozliczanie godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b Karty Nauczyciela, w przypadku nauczycieli, którym powierzono zadania doradców metodycznych. Nauczyciele, którym powierzono zadania doradców metodycznych oraz inni  nauczyciele, którym obniżono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, winni realizować godziny, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b w wymiarze określonym w ww. przepisie.


11. Rozliczanie godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b Karty Nauczyciela, w   przypadku   usprawiedliwionej   nieobecności   nauczyciela   w   pracy   wynikającej z niezdolności do pracy.
W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela wynikającej z niezdolności do pracy,
wymiar zajęć,  o  którym mowa w art.  42 ust. 2 pkt  2 lit.  a  Karty Nauczyciela, ulegnie obniżeniu o 2 godziny, a wymiar zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b Karty Nauczyciela, ulegnie obniżeniu o 1 godzinę – za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym.
Przepis ten nie ma jednak zastosowania w roku szkolnym 2009/2010. W roku szkolnym
2009/2010 w szkole podstawowej i gimnazjum zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy – Karta Nauczyciela, są realizowane przez nauczycieli tylko w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Stosownie do powyższego, w przepisach ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela określono, iż od dnia 1 września 2009 r. do
dnia 31 sierpnia 2010 r. wymiar zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a Karty Nauczyciela ulega obniżeniu o 1 godzinę za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym.
Z uwagi na to, iż nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy, za tydzień usprawiedliwionej nieobecności z powodu niezdolności do pracy trzeba rozumieć pięć dni roboczych. W rozliczeniu półrocznym należy zatem sumować nieobecności nauczyciela z powodu niezdolności do pracy trwające krócej niż tydzień i za każde pięć dni obniżać wymiar godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela.


Podstawa prawna:
» art. 42 ust. 3b, art. 42c ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela,
» art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1)


12. Rozliczanie godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b Karty Nauczyciela, w  przypadku  usprawiedliwionej  nieobecności  nauczyciela  innej  niż  niezdolność  do pracy.
W sytuacji, gdy nauczyciel będzie nieobecny w pracy z powodu usprawiedliwionej nieobecności innej niż niezdolność do pracy, wymiar zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 2
pkt 2 lit. a lub b ww. ustawy, nie ulegnie obniżeniu.

ul. Bpa Edmunda Nowickiego 1
80-330, Gdańsk
58 552-43-25
katechetagda@gmail.com

Godziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9.00 - 13.00;
czwartek: 15.00 - 18.00.

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
72 0.14642906188965